วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

นำเสนอภาพเก่าๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology )

สารสนเทศ ( Information Technology ) ความหมายของข้อมูล (Data ) สารสนเทศ ( Information ) และเทคโนโลยี
ข้อมูล ( Data )หมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักในการอนุมานหาความจริงหรือการคำณวน
สารสนเทศ ( Information ) คือข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติเปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั่นเป็นตัวแทน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ( Information System ) หมายถึง ระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บและใช้สารสนเทศสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้โดยมีภารกิจของการจัดอย่างเป็นระบบ

นำเสนอภาพวาดระบายสี

นำเสนอภาพวาดระบายสี
วันนี้เรียนวาดภาพ อาจารย์สร้างความมั่นใจให้เต็มเปี่ยมสำหรับคนที่วาดไม่เป็น ไชโยวาดได้แล้ว ครั้งแรกในชีวิตที่มีความมั่นใจ